Biblio

Export 411 results:
Filters: Author is Todor Tagarev  [Clear All Filters]
2010
Модерната система на международни отношения: Разработване на стратегии за Украйна In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Насоки и изследователски стратегии в поддръжка на кризисното управление при природни бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Остойностяване в планирането за способности In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Политики за сигурност и развитие на обединената Електронна съобщителна мрежа и Националната мрежа на държавната администрация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Предпоставки за ефективен и ефикасен сектор за сигурност в новата стратегия за сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Приоритизиране на способностите от гледна точка на риска In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Програма за управление и развитие на Института по информационни и комуникационни технологии – БАН In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Стратегии за трансформация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Стратегически отбранителен мениджмънт: от основни процеси към организационни структури In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Стратегически преглед на отбраната: Назначение, принципи, участници In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Стратегическо оценяване на риска In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Учение по определяне на изискванията към отбранителните способности In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
2009
"About the Authors." In Defence Management: An Introduction, 203. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2009.
Lawrence, Anthony. "Acquisition Management." In Defence Management: An Introduction, 155-184. Security and Defence Management Series. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2009.
Tagarev, Todor. Basics of Effective Resource Management in the Security Sector In IT4Sec Reports. Sofia: Institute of Information and Communication Technologies, 2009.
Tagarev, Todor, and Lidia Velkova. "Bulgaria’s Defence Policy and Force Size from a Comparative Macro Perspective." Information & Security: An International Journal 23, no. 1 (2009): 115-128.
Tagarev, Todor. "Capabilities-based Planning for Security Sector Transformation." Information & Security: An International Journal 24 (2009): 27-35.
Tagarev, Todor, and Petya Ivanova. "Classic, Modern, and Post-Modern Approaches to Making Security Strategy." In First International Seminar with Discussion on Security Policy, 7-17. Varna, Bulgaria, 2009.
Tagarev, Todor, and Petya Ivanova. Classic, Modern, and Post-modern Approaches to Making Security Strategy In First International Seminar with Discussion on Security Policy . Vol. 7. Bulgaria, 2009.
Tagarev, Todor, and Petya Ivanova. Classic, Modern, and Post-Modern Approaches to Making Security Strategy In First International Seminar with Discussion on Security Policy (Security-2009). Bulgaria, 2009.
Tagarev, Todor, and Petya Ivanova. "CLASSIC, MODERN, AND POST-MODERN APPROACHES TO MAKING SECURITY STRATEGY.", 2009.
Tagarev, Todor. Competencies of the EU-12 defence-related supplier base, EDA study In IT4Sec Reports. Sofia: Institute of Information and Communication Technologies, 2009.
Tagarev, Todor. Crisis Management in a multilateral context In IT4Sec Reports. Sofia: Institute of Information and Communication Technologies, 2009.
Tagarev, Todor. "Defence Decision-making and Corruption Risks." In Integrity in Defence: Effective, Transparent and Accountable Management, 189-214. Sofia: EuroAtlantic Education Initiative, 2009.
Marcu, Hari-Bucur, Philipp Fluri, and Todor Tagarev. Defence Management: An Introduction., 2009.

Pages