IT4SEC Доклади

Серията от рецензирани доклади  IT4Sec Reports, ISSN 1314-5614, представя оригинални изследователски резултати, на български или на английски език, за взаимните зависимости между развитията в сферите на сигурността, информационите технологии и системи и изкуствения интелект. Публикуването й се управлява от Редакционен съвет с председател акад. Кирил Боянов и членове: д-р Стоян Аврамов, проф. Геннадий Агре, доц. Кирил Алексиев, проф. Даниела Борисова, доц. Венелин Георгиев, проф. Величка Милина, доц. Златогор Минчев, доц. Георги Павлов, проф. Тодор Тагарев и доц. Велизар Шаламанов. Своето оригинално изследване можете да изпратите за рецензиране на отговорния редактор Наталия Иванова.

Document Number
136 Бошнакова, Габриела. Модифициране на кибер заплахите по време на пандемия от COVID-19. Кибер пандемия In IT4Sec Reports. Vol. 136., 2020.
135 , and Валери Рачев. Таксономия на функции за кризисно управление 2020 In IT4Sec Reports., 2020.
134 Georgiev, Venelin. Демография, Способности и Сигурност In IT4Sec Reports., 2020.
133 Минчев, Златогор, Павлин Кутинчев, and Иван Гайдарски. Топ 10 заплахи за киберпространство през 2019 In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН, 2019.
132 Гайдарски, Иван, and Златогор Минчев. Моделиране, анализ, експериментална валидация и верификация на системи за информационна сигурност в корпоративна среда In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2019.
131 Tagarev, Todor. Поуки от процедурата за придобиване на нов тип боен самолет, 1999-2017 In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2018.
130 Велкова, Лидия. Предпоставки и Последици от Мрежовата Корупция In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
129 Georgiev, Venelin. Двустепенен Модел за Описание на Рисковия Профил при Формиране на Политика и Изграждане на Способности за Сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
128 Tagarev, Todor, Petya Ivanova, and Nataly Ivanova. България: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и реагиране при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
127 Petkov, Veselin, and Todor Tagarev. Унгария: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
126 Spasov, Filip, and Todor Tagarev. Литва: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
125 Spasov, Filip, and Vesselin Petkov. Латвия: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
124 Spasov, Filip. Естония: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
123 Ratchev, Valeri. Словения: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи и Отговор при Бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
122 Ratchev, Valeri. Черна гора: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи иОтговор при Бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
121 Ratchev, Valeri, Todor Tagarev, and Zlatogor Minchev. Рунъния: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи и Отговор при Бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
120 Cvetkov, Georgi, Filip Spasov, Veselin Petkov, and Todor Tagarev. Албания: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи и Отговор при Бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
119 Petkov, Vesselin, and Todor Tagarev. Полша: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи и Отговор при Бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
118 Алипиев, Илиан. Измененията в Средата за Сигурност и Прилаганите Нови Форми, Методи и Средства за Противоборство. Хибридна Война In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
117 Georgiev, Venelin. Нива за Обучение на Персонала по Проблемите на Киберсигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
116 Ivanova, Yoana. Политики за защита на критичната инфраструктура от кибер атаки In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
115 Минчев, Златогор. Анализ на кибер заплахите в интернет социални мрежи с изследване на потребителския отговор In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
114 Ivanova, Yoana. Приложение на Мултимедийните Технологии в Информационните Системи на Сигурността и Отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
113 Monev, Vesselin. Сигурност на дисковете с пълно хардуерно криптиране. Видове атаки In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
112 Milina, Velichka. От постиндустриална към неоиндустриална икономика In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
111 Monev, Veselin. Метрики за информационна сигурност в предприятията: Класификация, примери и особености In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
110 Tagarev, Todor. Отбранителните способности на НАТО и ЕС. Приносът на България за тяхното изграждане и развитие In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
109 Dimitrov, Michael. Защо всяка организация се нуждае от политика и програма за информационна сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2013.
108 Milina, Velichka. Киберсигурността – стратегически национален проблем In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2013.
107 Georgiev, Venelin. Стратегическа карта и балансирана система от показатели за ефективност – приложение при оценяване на дейността на структурите в БАН In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2013.
106 Milina, Velichka. Нови тенденции в политиката за сигурност на критичната енергийна инфраструктура In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2013.
105 Minchev, Zlatogor. Кибер заплахи в социалните мрежи и динамика на потребителскиите реакции In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
103 Tagarev, Todor. Предизвикателства пред прилагането на стратегии за национална сигурност на страни в преход от гледна точка на добротоуправление In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
102 Kostova, Nevena. Ефективно управление на сигурността на въздушния транспорт чрез балансирана система от показатели In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
101 Iliev, Mladen. Балансирана система от показатели за ефективност в мениджмънта на Национална служба за охрана In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
100 Ratchev, Valeri, Uwe Nerlich, and Todor Tagarev. Контекстни сценарии и алтернативни бъдещи роли на ЕС като глобален играч в сферата на сигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
99 Tagarev, Todor, Stayka Angelova, and Liliya Georgieva. Отчет за дейността на секция "Информационни технологии в сигурността" за 2011 г. In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
98 Petkov, Petko. Кибернетична сигурност – аспекти на проявление и отражение върху отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
97 Georgiev, Venelin. Критична инфраструктура и защита: пътеки и стратегии за развитие на ЕС In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
96 Минчев, Златогор. Съвременни насоки и тенденции на развитие на киберрисковете и киберзаплахите In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
95 Georgiev, Venelin, and Todor Tagarev. Колективна отбрана и сигурност – амбиции и възможности In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
94 Tagarev, Todor, and Valeri Ratchev. Гражданско-военно взаимодействие във всеобхватния подход на ЕС In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
93 Georgiev, Venelin. Ролята на НАТО при прилагане на концепцията за интелигентна отбрана In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
92 Ratchev, Valeri, Todor Tagarev, and Uwe Nerlich. Към изследването на бъдещи роли на ЕС като глобален играч в сферата на сигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
91 Tagarev, Todor, Ilian Alipiev, and Nataly Ivanova. Изисквания към информационното осигуряване и системи на Министерство на правосъдието In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
90 Tagarev, Todor, and Georgi Tsvetkov. Сравнителен анализ на данни за отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
89 Georgiev, Venelin. Икономически аспекти на проекта за придобиване на многоцелеви самолети BGAF In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
88 Tagarev, Todor, Valeri Ratchev, and Petya Ivanova. Потенциални роли на ЕС във всеобхватния подход: Рамка за анализ In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
87 Tagarev, Todor. Изисквания на архитектурния подход при интегриране на Електронна съобщителна мрежа и Националната мрежа на държавната администрация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
86 Mihov, Mihail. Стратегически мениджмънт на организациите в сектора на сигурността и отбранатa In IT4Sec Reports . София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
85 Tagarev, Todor. Фази и предизвикателства на реформата на сектора за сигурност: Анализ на българския опит In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
84 Iliev, Kamen. Оценка на ролята и място на научните изследвания и иновации в процеса на трансформация на отбранителните способности на ВС на Република България In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
83 Tagarev, Todor. Противодействие на корупцията в отбранителния сектор: Основни рискове и предизвикателства In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
82 Tagarev, Todor. Терминология на планирането с използване на сценарии в отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
81 Tagarev, Todor. Интелигентната организация в отбранителния сектор In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
80 Minchev, Zlatogor. Киберсигурността и киберотбраната – елементи на интелигентната отбрана през 21 век. Тенденции и развитие In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
79 Minchev, Zlatogor. Основни способности в моделирането и симулациите с приложения в сферата на сигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
78 Tagarev, Todor. НАТО и партньорствата на НАТО в укрепване на сигурността чрез резилианс In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
77 Tagarev, Todor. Противодействие на корупцията в отбраната: основни предизвикателства пред България и Югоизточна Европа и добри практики In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
76 Nikolova, Irena. Среда за управление на компютърно подпомагани учения по гражданска сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
75 Tagarev, Todor, and Venelin Georgiev. Национален капацитет за изследвания и технологии в интерес на отбраната: Методика за оценяване и уеб-платформа за събиране и представяне на информация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
74 Minchev, Zlatogor, Kiril Boianov, and Hristo Turlakov. Атаки върху критичната инфраструктура In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
73 Tagarev, Todor. Управление на промяната в сложни организации при висока степен на неопределеност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
72 Tagarev, Todor. Годишен отчет за 2010 на секция Информационни технологии в сигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
71 Tagarev, Todor. Стратегически отбранителен мениджмънт: от основни процеси към организационни структури In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
70 Minchev, Zlatogor. Заплахи и предизвикателства в социалните мрежи: Европейски поглед и перспективата на НАТО в контекста на новата Стратегическа концепция In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
69 Tagarev, Todor. Предпоставки за ефективен и ефикасен сектор за сигурност в новата стратегия за сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
68 Tagarev, Todor. Насоки и изследователски стратегии в поддръжка на кризисното управление при природни бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
67 Minchev, Zlatogor. Информационни процеси и заплахи в социалните мрежи In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
66 Tagarev, Todor. Модерната система на международни отношения: Разработване на стратегии за Украйна In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
65 Tagarev, Todor. Приоритизиране на способностите от гледна точка на риска In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
64 Tagarev, Todor. Остойностяване в планирането за способности In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
63 Tagarev, Todor. Учение по определяне на изискванията към отбранителните способности In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
62 Tagarev, Todor. Политики за сигурност и развитие на обединената Електронна съобщителна мрежа и Националната мрежа на държавната администрация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
61 Minchev, Zlatogor. Пет години изследвания и развитие на информационни системи в интерес на сигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
60 Minchev, Zlatogor. Нови предизвикателства пред кибернетичната сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
59 Tagarev, Todor. Изисквания и ограничения в проектирането и избора на сценарии за защита на критична инфраструктура In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
58 Minchev, Zlatogor. Нови заплахи в киберпространството In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
57 Tagarev, Todor. Стратегии за трансформация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
56 Tagarev, Todor. Стратегическо оценяване на риска In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
55 Tagarev, Todor. Програма за управление и развитие на Института по информационни и комуникационни технологии – БАН In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
54 Minchev, Zlatogor, and Ilia Nalbantov. За нов подход при превъоръжаването на Въоръжените сили на Република България In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
53 Tagarev, Todor, and Venelin Georgiev. Защита на европейската критична инфраструктура: Курс за обучение на служители от МИЕТ и търговските дружества – собственици /оператори на обекти от критичната инфраструктура в сектор „Енергетика” In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
52 Minchev, Zlatogor. Система за управление в извънредни ситуации на Република България In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
51 Georgiev, Venelin. Граждански контрол на въоръжените сили: бюджет за отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
50 Tagarev, Todor. Ефективен ресурсен мениджмънт в контекста на доброто управление In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
49 Tagarev, Todor. Движещи сили на реформата на службите за сигурност в страните от Източна Европа In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
48 Tagarev, Todor. Въведение в планирането за отбранителни способности In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
47 Tagarev, Todor. Стратегически преглед на отбраната: Назначение, принципи, участници In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
46 Tagarev, Todor. Концепция за стратегически отбранителен мениджмънт In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
45 Tagarev, Todor. Демократична легитимност на управлението на сектора за сигурност в кризисни ситуации In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
44 Tagarev, Todor. Въведение в ефективния ресурсен мениджмънт в сектора за сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
43 Georgiev, Venelin. Подготовка на парламентарни експерти в областта на управлението на сигурността и отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
42 Tagarev, Todor. Демократичност в отбранителния мениджмънт и ролята на парламента In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
41 Tagarev, Todor. Усъвършенстване на ресурсния мениджмънт в сектора за сигурност и отбрана In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
40 Tagarev, Todor. Управление при кризи в многонационален контекст In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
39 Tagarev, Todor. Национална система за управление при кризи In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
38 Tagarev, Todor. Принципи на кризисния мениджмънт In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
37 Tagarev, Todor. Модалности на функционирането на отбранителните доставчици от новите 12 страни членки на ЕС In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
36 Tagarev, Todor. Мениджмънт на жизнения цикъл: Основни въпроси и предизвикателства за страните в преход In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
35 Tagarev, Todor. Развитие на способности за образование и изследвания в областта на мениджмънта на отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
34 Tagarev, Todor. Програмите и програмирането като инструменти за ефективен ресурсен мениджмънт In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
33 Tagarev, Todor. Добро управление и принципи за ефективен мениджмънт In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
32 Tagarev, Todor. Компетенции на отбранителните доставчици от новите 12 страни членки на ЕС In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
31 Tagarev, Todor. Методология за оценяване на уязвимости и планиране на мерки за защита на критична инфраструктура In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
30 Tagarev, Todor. Програмен мениджмънт за ефективен контрол на сектора за сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
29 Tagarev, Todor. Управление на отбранителните ресурси на програмна основа In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
28 Tagarev, Todor. Стратегически преглед на отбраната: цели, необходимост, методология, организация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
27 Minchev, Zlatogor. Съвместен център за обучение, симулации и анализ, Техническо описание, ИПОИ-БАН, In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
26 Tagarev, Todor. Стратегическият преглед на отбраната в контекста на Евроатлантическата интеграция: Поуки от българския опит In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
25 Tagarev, Todor. Законова основа на политиките за национална сигурност и отбрана In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2008.
24 Shalamanov, Velizar. Производствен модел на въоръжените сили In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2008.
23 Tagarev, Todor. Демократично управление в сектора за сигурност: Отбранителна политика In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2008.
22 Tagarev, Todor. Отбранителните програми като език за ефективна комуникация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2008.
21 Tagarev, Todor. Поуки от практиката на многонационално отбранително сътрудничество в Югоизточна Европа In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2007.
20 Shalamanov, Velizar. Методология за операционен анализ на системата за национална сигурност и отбрана, операционен анализ на организационните практики на основата на пакет от сценарии за отбранително планиране In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2007.
19 Tagarev, Todor. Планиране за способности: Ефективност на ППБЕС при осигуряване на по-добри резултати In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2007.
18 Tagarev, Todor. Измерване на ефективност и ефикасност на отбранителната дипломация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2007.
17 Tagarev, Todor. Цивилните в министерствата на отбраната: Компетенции и роли при взимане на решения In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2007.
16 Tagarev, Todor. Жизнен цикъл на отбранителните продукти, технологична готовност, таксономии In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2007.
15 Tagarev, Todor. Основни принципи на формирането на отбранителна научноизследователска и технологична политика In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2007.
14 Tagarev, Todor. Обвързване на бюджетните решения с целите на отбранителната политика чрез отбранителни програми In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2006.
13 Tagarev, Todor. Ролята на офсетните споразумения за развитие на отбранително – индустриалната база на страната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2006.
12 Tagarev, Todor. Ресурсно управление на основата на програми: Насоки и приложение In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2006.
10 Tagarev, Todor. Бюджтиране в сектора за сигурност: основни въпроси и добри практики In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2006.
09 Minchev, Zlatogor. Бяла книга за базовото участие на Съвместния център за обучение, симулации и анализ в компютърно подпомагани учения за управление при кризи, ИПОИ-БАН, Група на НАТО по моделиране и симулации 049, ноември 2006 In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2006.
08 Shalamanov, Velizar, and Zlatogor Minchev. Анализ и адаптиране на модели от Агенцията С3 на НАТО и страните от ЕС и НАТО за анализ, оценка, вземане на решение, планиране, управление в извънредни ситуации и осигуряване на системата за компютърно-щабни учения на национално и регионално ниво In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2005.
07 Shalamanov, Velizar, and Stoyan Avramov. Архитектура за интеграция на информационните системи за управление в извънредни ситуации – полеви и стационарни In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2005.
06 Shalamanov, Velizar. Сигурността на Черноморския регион в контекста на разширяването на НАТО: Възможности за сътрудничество In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2005.
05 Tagarev, Todor. Планиране на отбраната: Стратегически и финансови аспекти In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2005.
04 Tagarev, Todor. Интегрирано отбранително планиране: От политика за национална сигурност към планиране на силите In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2005.
03 Shalamanov, Velizar, Stoyan Balabanov, and Todor Tagarev. Изследване за анализ и оценка на системата за защита на населението и реагиране при извънредни ситуации. “Бяла книга по Гражданска защита на Р. България In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2004.
02 Shalamanov, Velizar, and Stoyan Avramov. Изследване на оперативната приложимост на модули за полево управление в кризисни ситуации и разработване на план за демонстрации In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2004.
01 Shalamanov, Velizar, and Stoyan Avramov. Архитектурен подход за планиране на комуникационно – информационни системи за управление в кризисни ситуации In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2004.