Отбранителна политика

Отбранителна политика

Отбранителна политика: обхват, компоненти, равнища на амбиция

За отбранителна политика на Република България 2015-2020

Tagarev, Todor. За отбранителна политика на Република България 2015-2020 In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.

На 30 септември 2015 г. на свое редовно заседание Министерският съвет одобри проект на „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020“ и предложи на Народното събрание Програмата да бъде приета [1].

views_032.pdf — Downloaded 1553 times

Част 2: Структура на Силите

, and Валери Рачев. "Част 2: Структура на Силите." In Отбранителна Политика и Развитие на Въоръжените Сили на Република България 2018. София: Военно издателство, 2008.
def_pol_force_structure.pdf — Never downloaded

Част 1: Аргументиране на трансформацията

Рачев, Валери, and . "Част 1: Аргументиране на трансформацията." In Отбранителна Политика и Развитие на Въоръжените Сили на Република България 2018. София: Военно издателство, 2008.

Партньорството за мир на НАТО: двадесет години по-късно

Ratchev, Valeri. Партньорството за мир на НАТО: двадесет години по-късно In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
На 11 януари 1994 г. държавните глави на страните от НАТО одобряват предложената от САЩ инициатива Партньорство за мир, а на 14 февруари същата година президентът Желю Желев подписва Рамковия документ на Партньорство за мир.
Views_024.pdf — Never downloaded

Бюджетиране за способности

Отбранителните бюджети и процеса на бюджетиране се анализират от гледна точка очаквания или реален резултат -- създаваните отбранителни способности. Представят се сравнителни данни и индикатори за оценяване на бюджетни решения и връзката им с решения по отбранителната политика. Разглежда се съдържанието на фазата "Бюджетиране" от Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО).

Планиране на силите в НАТО и ЕС - принципи, процедури, органи

В лекцията се представят принципи, процедури, органи на планирането на силите в НАТО и Европейския съюз -- същностен елемент на формиране на отбранителните политики на двата съюза. Разгледани са перспективите на развитие на съюзните механизми за планиране и връзките между тях.

За официална, публично достъпна информация:

Въведение в планирането за способности. Дългосрочно планиране

В лекцията се дават определения и модели, използвани за описание на отбранителни способности. Детайлно се представя методология за планиране за способности, осигуряваща взимането на решения за дългосрочно развитие на отбраната и въоръжените сили при висока степен на неопределеност и е предложено адекватно структуриране на отбранителните способности. Даден е пример за количествено оценяване на способности, отчитащ равнището на финансиране.

Страници