Списък на научните публикации на учени от секцията през 2015 г.

Publication Type:

Report

Source:

(2016)

Abstract:

<p><span style="font-family:times new roman,serif; font-size:12pt">Списък на публикации на учените от секция &bdquo;Информационни технологии в сигурността&ldquo;, Институт по информационни и комуникационни технологии, излезли от печат през 2015 г., приложен към официалния отчет на института за календарната 2015 г.</span></p>

Share/Save
Last updated: Tuesday, 29 March 2016