ЦМСО

Центърът за мениджмънт на сигурността и отбрана (ЦМСО) е академия на общност, провеждаща теоретични и приложни изследвания, отоговарящи на най-високите професионални стандарти. Той осигурява безпристрастна, политически неутрална поддръжка при формулирането и прилагането на политики в областта на сигурността и отбранат. Центърът подпомага и сам взема участие в информационно осигурени, конструктивни и иновативни публични дебати по ключови въпреси на сигурността и отбраната, в това число и по въпроси за приноса към Европейската политика за сигурност и отбрана и към Стратегията за сигурност на НАТО.

ЦМСО провежда изследвания, осигурява политически препоръки, фокусирано обучение и интерактивни симулации в областите на:
- Политики и стратегии за сигурност и отбрана
- Планиране на сигурността и отбраната за изграждане на способности на пазата на сценарии
- Организационно проектиране и подорряване на процеси
- Добро управление: прозрачност, отчетност, интегритет
- Информационна сигурност
- Управление на знанието и обучаваща се организация

 На базата на свои собствени резултати и чрез коопериране със своите международни партньори ЦМСО осигурява възможности за обучение и повишаване на квалификацията на експерти от сектора за сигурност и отбрана, работещи в Народното събрание, институции на изпълнителната власт и цивилни обществени организации.
ЦМСО разпространява и споделя собствените изследователски резултати чрез списанието Information & Security: An International Journal (издавано на английски език), монографични серии на Центъра за демократичен контрол на въоръжените сили (DCAF) в областта на мениджмънта на сигурността и отбраната (издавани предимно на английски, но в отделни случаи превеждани и на други езици), серии от книги и списания у нас и в чужбина, сборници от конференции и поопулярни медии.
В работата си по проекти ЦМСО включва както изследователи от постоянния състав, така и асоциирани старши изследователи, докторанти, поддържащ (технически) персонал, а също така и други български и чужди експерти.

Share/Save
Последно обновяване: събота, 25 Октомври 2014