IT4SEC Доклади

Серията от рецензирани доклади  IT4Sec Reports, ISSN 1314-5614, представя оригинални изследователски резултати, на български или на английски език, за взаимните зависимости между развитията в сферите на сигурността, информационите технологии и системи и изкуствения интелект. Публикуването й се управлява от Редакционен съвет с председател акад. Кирил Боянов и членове: д-р Стоян Аврамов, проф. Геннадий Агре, доц. Кирил Алексиев, проф. Даниела Борисова, доц. Венелин Георгиев, проф. Величка Милина, доц. Златогор Минчев, доц. Георги Павлов, проф. Тодор Тагарев и доц. Велизар Шаламанов. Своето оригинално изследване можете да изпратите за рецензиране на отговорния редактор Наталия Иванова.

Document Number
151 Хранов, Николай Найде. Техники за оценяване на киберзаплахи в мрежови системи за управление In IT4Sec Reports., 2023.
149 Антонова, Гергана, Ния Присадашка, Радослав Димитров, Йоан Йонков, Даниел Радев, Христо Павлов, Марио Младенов, and Илиан Григоров. Стратегия за противодействие срещу киберпрестъпността (примерен модел) In IT4Sec Reports., 2023.
148 Georgiev, Venelin. Локализмът в киберсигурността – мисия невъзможна In IT4Sec Reports., 2023.
147 Кузманов, Атанас, and Venelin Georgiev. Каталог от роли на човешкия фактор в киберпространството In IT4Sec Reports., 2022.
146 Georgiev, Venelin. Модел за Оценяване на Зрелостта на Способностите за Киберсигурност на Базата на Балансирана Карта от Показатели за Ефективност In IT4Sec Reports., 2022.
145 Georgiev, Venelin. „Балансът“ Като Панацея за Постигане на (Кибер)Сигурност In IT4Sec Reports., 2022.
144 Shalamanov, Velizar, Ивайло Благоев, Гергана Василева, and Силвия Матерн. Инфраструктура за е-Обучение по ИКТ (цифрови) компетентности в ИИКТ - БАН In IT4Sec Reports., 2022.
143 Shalamanov, Velizar, Иван Благоев, and Илиян Илиев. Ниво на зрялост на кибер сигурността на инфраструктурата в домейна iict.bas.bg In IT4Sec Reports., 2022.
142 Попова, Албена. Инструменти за Мениджмънт на Системата за Управление на Сигурността на Летище In IT4Sec Reports., 2021.
141 Georgiev, Venelin. Концептуален Модел за Устойчивост в Сигурността In IT4Sec Reports., 2021.
140 Попова, Албена. Модел на Система за Управление на Сигурността на Летище In IT4Sec Reports., 2021.
139 Georgiev, Venelin. Програма за киберсигурност на организацията In IT4Sec Reports., 2021.
138 Georgiev, Venelin. Сравнителен Анализ на Модели за Оценяване на Зрелостта на Способностите за Киберсигурност In IT4Sec Reports., 2021.
137 Georgiev, Venelin. Оценка на Полезността на Формите за Дистанционно Обучение по Време на Пандемия от Коронавирус In IT4Sec Reports., 2020.
136 Бошнакова, Габриела. Модифициране на кибер заплахите по време на пандемия от COVID-19. Кибер пандемия In IT4Sec Reports. Vol. 136., 2020.
135 Тагарев, Тодор, and Валери Рачев. Таксономия на функции за кризисно управление 2020 In IT4Sec Reports., 2020.
134 Georgiev, Venelin. Демография, Способности и Сигурност In IT4Sec Reports., 2020.
133 Минчев, Златогор, Павлин Кутинчев, and Иван Гайдарски. Топ 10 заплахи за киберпространство през 2019 In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН, 2019.
132 Гайдарски, Иван, and Златогор Минчев. Моделиране, анализ, експериментална валидация и верификация на системи за информационна сигурност в корпоративна среда In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2019.
131 Tagarev, Todor. Поуки от процедурата за придобиване на нов тип боен самолет, 1999-2017 In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2018.
130 Велкова, Лидия. Предпоставки и Последици от Мрежовата Корупция In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
129 Georgiev, Venelin. Двустепенен Модел за Описание на Рисковия Профил при Формиране на Политика и Изграждане на Способности за Сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
128 Tagarev, Todor, Petya Ivanova, and Nataly Ivanova. България: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и реагиране при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
127 Petkov, Veselin, and Todor Tagarev. Унгария: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
126 Spasov, Filip, and Todor Tagarev. Литва: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
125 Spasov, Filip, and Vesselin Petkov. Латвия: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
124 Spasov, Filip. Естония: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
123 Ratchev, Valeri. Словения: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи и Отговор при Бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
122 Ratchev, Valeri. Черна гора: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи иОтговор при Бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
121 Ratchev, Valeri, Todor Tagarev, and Zlatogor Minchev. Рунъния: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи и Отговор при Бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
120 Cvetkov, Georgi, Filip Spasov, Veselin Petkov, and Todor Tagarev. Албания: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи и Отговор при Бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
119 Petkov, Vesselin, and Todor Tagarev. Полша: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи и Отговор при Бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
118 Алипиев, Илиан. Измененията в Средата за Сигурност и Прилаганите Нови Форми, Методи и Средства за Противоборство. Хибридна Война In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
117 Georgiev, Venelin. Нива за Обучение на Персонала по Проблемите на Киберсигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
116 Ivanova, Yoana. Политики за защита на критичната инфраструктура от кибер атаки In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
115 Минчев, Златогор. Анализ на кибер заплахите в интернет социални мрежи с изследване на потребителския отговор In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
114 Ivanova, Yoana. Приложение на Мултимедийните Технологии в Информационните Системи на Сигурността и Отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
113 Monev, Vesselin. Сигурност на дисковете с пълно хардуерно криптиране. Видове атаки In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
112 Milina, Velichka. От постиндустриална към неоиндустриална икономика In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
111 Monev, Veselin. Метрики за информационна сигурност в предприятията: Класификация, примери и особености In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
110 Tagarev, Todor. Отбранителните способности на НАТО и ЕС. Приносът на България за тяхното изграждане и развитие In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
109 Dimitrov, Michael. Защо всяка организация се нуждае от политика и програма за информационна сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2013.
108 Milina, Velichka. Киберсигурността – стратегически национален проблем In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2013.
107 Georgiev, Venelin. Стратегическа карта и балансирана система от показатели за ефективност – приложение при оценяване на дейността на структурите в БАН In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2013.
106 Milina, Velichka. Нови тенденции в политиката за сигурност на критичната енергийна инфраструктура In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2013.
105 Minchev, Zlatogor. Кибер заплахи в социалните мрежи и динамика на потребителскиите реакции In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
103 Tagarev, Todor. Предизвикателства пред прилагането на стратегии за национална сигурност на страни в преход от гледна точка на добротоуправление In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
102 Kostova, Nevena. Ефективно управление на сигурността на въздушния транспорт чрез балансирана система от показатели In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
101 Iliev, Mladen. Балансирана система от показатели за ефективност в мениджмънта на Национална служба за охрана In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
100 Ratchev, Valeri, Uwe Nerlich, and Todor Tagarev. Контекстни сценарии и алтернативни бъдещи роли на ЕС като глобален играч в сферата на сигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
99 Tagarev, Todor, Stayka Angelova, and Liliya Georgieva. Отчет за дейността на секция "Информационни технологии в сигурността" за 2011 г. In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
98 Petkov, Petko. Кибернетична сигурност – аспекти на проявление и отражение върху отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
97 Georgiev, Venelin. Критична инфраструктура и защита: пътеки и стратегии за развитие на ЕС In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
96 Минчев, Златогор. Съвременни насоки и тенденции на развитие на киберрисковете и киберзаплахите In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
95 Georgiev, Venelin, and Todor Tagarev. Колективна отбрана и сигурност – амбиции и възможности In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
94 Tagarev, Todor, and Valeri Ratchev. Гражданско-военно взаимодействие във всеобхватния подход на ЕС In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
93 Georgiev, Venelin. Ролята на НАТО при прилагане на концепцията за интелигентна отбрана In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
92 Ratchev, Valeri, Todor Tagarev, and Uwe Nerlich. Към изследването на бъдещи роли на ЕС като глобален играч в сферата на сигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
91 Tagarev, Todor, Ilian Alipiev, and Nataly Ivanova. Изисквания към информационното осигуряване и системи на Министерство на правосъдието In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
90 Tagarev, Todor, and Georgi Tsvetkov. Сравнителен анализ на данни за отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
89 Georgiev, Venelin. Икономически аспекти на проекта за придобиване на многоцелеви самолети BGAF In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
88 Tagarev, Todor, Valeri Ratchev, and Petya Ivanova. Потенциални роли на ЕС във всеобхватния подход: Рамка за анализ In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
87 Tagarev, Todor. Изисквания на архитектурния подход при интегриране на Електронна съобщителна мрежа и Националната мрежа на държавната администрация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
86 Mihov, Mihail. Стратегически мениджмънт на организациите в сектора на сигурността и отбранатa In IT4Sec Reports . София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
85 Tagarev, Todor. Фази и предизвикателства на реформата на сектора за сигурност: Анализ на българския опит In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
84 Iliev, Kamen. Оценка на ролята и място на научните изследвания и иновации в процеса на трансформация на отбранителните способности на ВС на Република България In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
83 Tagarev, Todor. Противодействие на корупцията в отбранителния сектор: Основни рискове и предизвикателства In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
82 Tagarev, Todor. Терминология на планирането с използване на сценарии в отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
81 Tagarev, Todor. Интелигентната организация в отбранителния сектор In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
80 Minchev, Zlatogor. Киберсигурността и киберотбраната – елементи на интелигентната отбрана през 21 век. Тенденции и развитие In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
79 Minchev, Zlatogor. Основни способности в моделирането и симулациите с приложения в сферата на сигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
78 Tagarev, Todor. НАТО и партньорствата на НАТО в укрепване на сигурността чрез резилианс In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
77 Tagarev, Todor. Противодействие на корупцията в отбраната: основни предизвикателства пред България и Югоизточна Европа и добри практики In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
76 Nikolova, Irena. Среда за управление на компютърно подпомагани учения по гражданска сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
75 Tagarev, Todor, and Venelin Georgiev. Национален капацитет за изследвания и технологии в интерес на отбраната: Методика за оценяване и уеб-платформа за събиране и представяне на информация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
74 Minchev, Zlatogor, Kiril Boianov, and Hristo Turlakov. Атаки върху критичната инфраструктура In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
73 Tagarev, Todor. Управление на промяната в сложни организации при висока степен на неопределеност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
72 Tagarev, Todor. Годишен отчет за 2010 на секция Информационни технологии в сигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
71 Tagarev, Todor. Стратегически отбранителен мениджмънт: от основни процеси към организационни структури In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
70 Minchev, Zlatogor. Заплахи и предизвикателства в социалните мрежи: Европейски поглед и перспективата на НАТО в контекста на новата Стратегическа концепция In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
69 Tagarev, Todor. Предпоставки за ефективен и ефикасен сектор за сигурност в новата стратегия за сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
68 Tagarev, Todor. Насоки и изследователски стратегии в поддръжка на кризисното управление при природни бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
67 Minchev, Zlatogor. Информационни процеси и заплахи в социалните мрежи In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
66 Tagarev, Todor. Модерната система на международни отношения: Разработване на стратегии за Украйна In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
65 Tagarev, Todor. Приоритизиране на способностите от гледна точка на риска In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
64 Tagarev, Todor. Остойностяване в планирането за способности In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
63 Tagarev, Todor. Учение по определяне на изискванията към отбранителните способности In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
62 Tagarev, Todor. Политики за сигурност и развитие на обединената Електронна съобщителна мрежа и Националната мрежа на държавната администрация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
61 Minchev, Zlatogor. Пет години изследвания и развитие на информационни системи в интерес на сигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
60 Minchev, Zlatogor. Нови предизвикателства пред кибернетичната сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
59 Tagarev, Todor. Изисквания и ограничения в проектирането и избора на сценарии за защита на критична инфраструктура In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
58 Minchev, Zlatogor. Нови заплахи в киберпространството In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
57 Tagarev, Todor. Стратегии за трансформация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
56 Tagarev, Todor. Стратегическо оценяване на риска In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
55 Tagarev, Todor. Програма за управление и развитие на Института по информационни и комуникационни технологии – БАН In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
54 Minchev, Zlatogor, and Ilia Nalbantov. За нов подход при превъоръжаването на Въоръжените сили на Република България In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
53 Tagarev, Todor, and Venelin Georgiev. Защита на европейската критична инфраструктура: Курс за обучение на служители от МИЕТ и търговските дружества – собственици /оператори на обекти от критичната инфраструктура в сектор „Енергетика” In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
52 Minchev, Zlatogor. Система за управление в извънредни ситуации на Република България In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
51 Georgiev, Venelin. Граждански контрол на въоръжените сили: бюджет за отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
50 Tagarev, Todor. Ефективен ресурсен мениджмънт в контекста на доброто управление In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
49 Tagarev, Todor. Движещи сили на реформата на службите за сигурност в страните от Източна Европа In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
48 Tagarev, Todor. Въведение в планирането за отбранителни способности In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
47 Tagarev, Todor. Стратегически преглед на отбраната: Назначение, принципи, участници In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
46 Tagarev, Todor. Концепция за стратегически отбранителен мениджмънт In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
45 Tagarev, Todor. Демократична легитимност на управлението на сектора за сигурност в кризисни ситуации In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
44 Tagarev, Todor. Въведение в ефективния ресурсен мениджмънт в сектора за сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
43 Georgiev, Venelin. Подготовка на парламентарни експерти в областта на управлението на сигурността и отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
42 Tagarev, Todor. Демократичност в отбранителния мениджмънт и ролята на парламента In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
41 Tagarev, Todor. Усъвършенстване на ресурсния мениджмънт в сектора за сигурност и отбрана In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
40 Tagarev, Todor. Управление при кризи в многонационален контекст In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
39 Tagarev, Todor. Национална система за управление при кризи In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
38 Tagarev, Todor. Принципи на кризисния мениджмънт In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
37 Tagarev, Todor. Модалности на функционирането на отбранителните доставчици от новите 12 страни членки на ЕС In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
36 Tagarev, Todor. Мениджмънт на жизнения цикъл: Основни въпроси и предизвикателства за страните в преход In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
35 Tagarev, Todor. Развитие на способности за образование и изследвания в областта на мениджмънта на отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
34 Tagarev, Todor. Програмите и програмирането като инструменти за ефективен ресурсен мениджмънт In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
33 Tagarev, Todor. Добро управление и принципи за ефективен мениджмънт In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
32 Tagarev, Todor. Компетенции на отбранителните доставчици от новите 12 страни членки на ЕС In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
31 Tagarev, Todor. Методология за оценяване на уязвимости и планиране на мерки за защита на критична инфраструктура In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
30 Tagarev, Todor. Програмен мениджмънт за ефективен контрол на сектора за сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
29 Tagarev, Todor. Управление на отбранителните ресурси на програмна основа In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
28 Tagarev, Todor. Стратегически преглед на отбраната: цели, необходимост, методология, организация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
27 Minchev, Zlatogor. Съвместен център за обучение, симулации и анализ, Техническо описание, ИПОИ-БАН, In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
26 Tagarev, Todor. Стратегическият преглед на отбраната в контекста на Евроатлантическата интеграция: Поуки от българския опит In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
25 Tagarev, Todor. Законова основа на политиките за национална сигурност и отбрана In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2008.
24 Shalamanov, Velizar. Производствен модел на въоръжените сили In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2008.
23 Tagarev, Todor. Демократично управление в сектора за сигурност: Отбранителна политика In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2008.
22 Tagarev, Todor. Отбранителните програми като език за ефективна комуникация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2008.
21 Tagarev, Todor. Поуки от практиката на многонационално отбранително сътрудничество в Югоизточна Европа In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2007.
20 Shalamanov, Velizar. Методология за операционен анализ на системата за национална сигурност и отбрана, операционен анализ на организационните практики на основата на пакет от сценарии за отбранително планиране In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2007.
19 Tagarev, Todor. Планиране за способности: Ефективност на ППБЕС при осигуряване на по-добри резултати In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2007.
18 Tagarev, Todor. Измерване на ефективност и ефикасност на отбранителната дипломация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2007.
17 Tagarev, Todor. Цивилните в министерствата на отбраната: Компетенции и роли при взимане на решения In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2007.
16 Tagarev, Todor. Методология за планиране на отбраната в контекста на планирането на стратегията за сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2007.
15 Tagarev, Todor. Основни принципи на формирането на отбранителна научноизследователска и технологична политика In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2007.
14 Tagarev, Todor. Обвързване на бюджетните решения с целите на отбранителната политика чрез отбранителни програми In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2006.
13 Tagarev, Todor. Ролята на офсетните споразумения за развитие на отбранително – индустриалната база на страната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2006.
12 Tagarev, Todor. Ресурсно управление на основата на програми: Насоки и приложение In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2006.
10 Tagarev, Todor. Бюджтиране в сектора за сигурност: основни въпроси и добри практики In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2006.
09 Minchev, Zlatogor. Бяла книга за базовото участие на Съвместния център за обучение, симулации и анализ в компютърно подпомагани учения за управление при кризи, ИПОИ-БАН, Група на НАТО по моделиране и симулации 049, ноември 2006 In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2006.
08 Shalamanov, Velizar, and Zlatogor Minchev. Анализ и адаптиране на модели от Агенцията С3 на НАТО и страните от ЕС и НАТО за анализ, оценка, вземане на решение, планиране, управление в извънредни ситуации и осигуряване на системата за компютърно-щабни учения на национално и регионално ниво In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2005.
07 Shalamanov, Velizar, and Stoyan Avramov. Архитектура за интеграция на информационните системи за управление в извънредни ситуации – полеви и стационарни In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2005.
06 Shalamanov, Velizar. Сигурността на Черноморския регион в контекста на разширяването на НАТО: Възможности за сътрудничество In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2005.
05 Tagarev, Todor. Планиране на отбраната: Стратегически и финансови аспекти In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2005.
04 Tagarev, Todor. Интегрирано отбранително планиране: От политика за национална сигурност към планиране на силите In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2005.
03 Shalamanov, Velizar, Stoyan Balabanov, and Todor Tagarev. Изследване за анализ и оценка на системата за защита на населението и реагиране при извънредни ситуации. “Бяла книга по Гражданска защита на Р. България In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2004.
02 Shalamanov, Velizar, and Stoyan Avramov. Изследване на оперативната приложимост на модули за полево управление в кризисни ситуации и разработване на план за демонстрации In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2004.
01 Shalamanov, Velizar, and Stoyan Avramov. Архитектурен подход за планиране на комуникационно – информационни системи за управление в кризисни ситуации In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2004.