Теми

Обучение на служителите по въпроси на киберсигурността

Основното съдържание на темата включва въпроси, свързани с разработване на програма за обучение на персонала по въпроси, отнасящи се до киберсигурността. Посочват се ключови характеристики, сред които попадат целите на програмата, специфичност на програмата, отговаряща на потребностите на обучавания персонал и т.н. Прави се преглед на възможните форми за провеждане на...

Среда за противодействие срещу киберпрестъпността

Значимостта на въпросите, свързани с киберсигурността, имат пряка връзка със състоянието на средата, описвано с помощта на характеристики като засилващо се използване на компютърни системи и мрежи както за бизнеса така и в ежедневието на хората. Средата е важна също така от гледна точка на това, че в рамките на същата се извършва противодействието на киберпрестъпността и то...

Роли и функции на мениджъра по киберсигурност

В темата се прави преглед на основните изисквания към лицето, което изпълнява функциите на мениджър по киберсигурност като фокусът е върху неговите роли и отговорности. Сред основните роли се разглеждат задълженията на мениджъра по киберсигурност да формулира цели, приоритети и задачи в рамките на своя отдел, създаване на екип от специалисти по киберсигурност, балансиране...

Правни аспекти на информационната сигурност

В темата се разглеждат основни въпроси, свързани с правната защита на определени видове информация, чието съдържание нараства тяхната чувствителност и от там като следствие налага приемане и прилагане на специални правни мерки за гарантиране на тяхната сигурност. Като примери за подобна информация, в темата се разглеждат особеностите при защитата на класифицираната...

Бюджетиране за способности

Отбранителните бюджети и процеса на бюджетиране се анализират от гледна точка очаквания или реален резултат -- създаваните отбранителни способности. Представят се сравнителни данни и индикатори за оценяване на бюджетни решения и връзката им с решения по отбранителната политика. Разглежда се съдържанието на фазата "Бюджетиране" от Интегрираната система за управление на...

Утвърждаване на интегритета и противодействие на корупцията в отбраната

В лекцията се представя комплексния проблем на корупцията в сектора отбрана и сигурност и се обосновава необходимостта от комплексен подход, основан на съвременни, утвърдени добри мениджърски практики. Представя се програмата на НАТО за утвърждаване на интегритета в отбраната и анализ на опита от началото на нейната реализация. Очертават се основни варианти за бъдещо...

Система за управление на развитието на въоръжените сили

Лекцията представя инициативи и проекти за усъвършенстване на организационното развитие в отбраната и Въоръжените сили на Република България. Разглежда се "Системата за управление на развитието на Въоръжените сили", разработена със съдейсвието на американски консултанти. Прави се критичен анализ на действащи норми и практики в управление на развитието. Представят се...

Страници