Колективна отбрана и сигурност – амбиции и възможности

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 95, София (2012)

Анотация:

В доклада се прави анализ на влиянието на основните фактори, които следва да бъдат отчитани при търсене на баланс между политическите амбиции и ресурсните ограничения (възможности), идващи от снижените отбранителни бюджети на голяма част от страните в Европа. Представени са три възможни перспективи.
На първо място се разглеждат възможностите, които предоставя всеобхватния подход, разбиран в по-широк смисъл като взаимна подкрепа на интересите, стратегиите и способностите на международните играчи, взаимодействието между военни и цивилни институции, ефективно партньорство между публични организации, неправителствени организации и частни компании, както и портфолио от способности, в което по един рационален начин са балансирани възможностите за превенция с инвестициите за защита, ранно предупреждeние, бърза реакция и управление на последствията. На второ място, в доклада разбирането по отношение на отбранителните способности е разширено и допуска балансиране на инвестициите в оперативни способности и защитни мерки, насочени към снижаване на уязвимостта, „меки” средства за формиране на регионалната среда за сигурност (дипломация в областта на отбраната и сигурността, подкрепа на нарастване на ниво на управление в отделни страни, подкрепа при изграждане на демократични институции и т.н.), готовност и възможности за ранно предупреждение за промените в средата за сигурност, организационна гъвкавост (подвижност). На трето място се обръща внимание на търсенето на по-висока ефективност при изграждането и поддържането на отбранителни способности чреp съвместно придобиване на отбранително продукти както между страните-членки, така и между организации от националния сектор за сигурност.

Share/Save
Последно обновяване: сряда, 11 February 2015