IT4Sec изследовател защитава дисертация

24/10/2011

Г-жа Ирена Николова успешно защити докторска дисертация на тема "Среда за управление на компютърно-подпомагани учения за гражданска сигурност", с ръководител доц д-р Велизар Шаламанов.

Авторефератът, на български език, е публикуван като IT4Sec Reports 76. Пълният текст на дисертацията е на разположение при поискване.

Последно обновяване: петък, 05 December 2014