България: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и реагиране при бедствия

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 128, София (2015)

ключови думи:

България, Закон за защита при бедствия, защита на населението, наводнения, пожари земетресения, природни бедствия, специализация

Анотация:

Докладът представя основните рискове за населението, свързани с природни бедствия и промишлени аварии и преобладаващите към момента концептуални възгледи за кризисното управление, отразени в Закона за защита при бедствия. Централната изпълнителна власт играе основна роля в организационно отношение чрез Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР. Единната спасителна система е основа на кризисното управление в страната, като осигурява готовност и реагиране на областни и общински власти, други министерства и агенции, оператори на критична инфраструктура, други търговски дружества, здравни заведения, доброволци и въоръжените сили. Докладът представя информация за равнището на финансиране и способностите на страната за кризисно управление, вкл. способности от потенциален интерес за ЕС и страни-членки.

Share/Save
Последно обновяване: сряда, 01 July 2015