Двустепенен Модел за Описание на Рисковия Профил при Формиране на Политика и Изграждане на Способности за Сигурност

Тип публикация:

Report

Автори:

Venelin Georgiev

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 129, София (2015)

ключови думи:

контекст, оценяване и управление на риска, риск, рисков профил, сценарий

Анотация:

Концепцията за оценяване и управление на риска намира широко приложение в изследванията в областта на сигурността поради притежаваната универсалност, а също така и поради активния характер и превантивния смисъл на управлението, което се реализира с нейна помощ. Рисковият профил за сигурността може да бъде описван и изследван на различни равнища на сигурността, което поставя пред изследователите проблема за избор на подходящ модел при идентифициране, оценяване и разработване на стратегии за противодействие срещу риска. В статията се поставя въпроса възможно ли е да бъде допусната съществена грешка при използване на резултатите от описанието на рисковия профил на едно ниво на сигурност за нуждите на формиране на политика и изграждане на способности за друго ниво на сигурност. Като възможен инструмент за изключване на подобна неточност се предлага използване на двустепенен модел за описание и изследване на рисковия профил, който включва контекстно и конкретно ниво.

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 30 June 2015