Гражданско-военно взаимодействие във всеобхватния подход на ЕС

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 94, София (2011)

Анотация:

Докладът представя изследователските резултати на ЦМСО по работен пакет 3.2 на проект FOCUS. В доклада се описва произхода на съвременното гражданско-военно взаимодействие, съответните модалности в съвременните политики на Европейския съюз и подход към изследването на гражданско-военното измерение на бъдещите роли на ЕС в прилагането на всеобхватния подход. В заключението се подчертава, че бъдещите роли на ЕС в сферата на сигурността ще изискват все по-тясно взаимодействие между цивилни и военни инструменти за да се гарантира координация между всички участници в операции на национално и международно ниво. С времето сътрудничеството между цивилни и военни ще се измества от ад-хок координация към структуриран процес на развитие на военни и цивилни способности. Вероятно тази тенденция ще обхване ранните фази на определяне на бъдещи оперативни изисквания и технологично развитие, като по този начин не само гарантира ефективно прилагане на съвременни оперативни концепции и оперативна съвместимост между военни и цивилни, но може да доведе и до създаване на общи „цивилно-военни” способности притежавани под някаква форма от Европейския съюз.

Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014