Модел за Оценяване на Зрелостта на Способностите за Киберсигурност на Базата на Балансирана Карта от Показатели за Ефективност

Тип публикация:

Report

Автори:

Venelin Georgiev

Източник:

IT4Sec Reports, Число 146 (2022)

ключови думи:

бенчмарк, ефективност, зрялост, киберсигурност, модел, способности

Анотация:

Измерването на зрелостта на способностите за киберсигурност е ключов елемент от цялостната концепция за изграждане и поддържане на сигурност в киберпространството. В доклада се представят резултатите от създаването на модел за оценяване на зрелостта на способностите за киберсигурност като съчетание от предимствата на балансираната карта от показатели за ефективност и бенчмарк модел. Разработеният модел притежава силата на теоретичната обоснованост и практическата приложимост.

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 13 Септември 2022