Рунъния: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи и Отговор при Бедствия

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 121, София (2015)

ключови думи:

Информационна система за управление при извънредни ситуации, Национална система за управление при извънредни ситуации, отговор при бедствия, подготовка, Румъния

Анотация:

Обект на настоящия доклад е Румъния – държава, силно уязвима от природни бедствия; разположена в сеизмично активен регион с история, белязана от разрушителни земетресения, и подложена на въздействието на множество рискове, например наводнения, суша и горещини. Докладът изследва концептуалната основа на управлението при кризи в Румъния и структурата на системата, в която основна координираща роля по отношение на планове и оперативни дейности играе Главният инспекторат за извънредни ситуации. Авторът отделя специално внимание на ролята на частния сектор и НПО, активни основно в сферата на образованието и обучението. Способностите на Румъния за реакция при кризи и извънредни ситуации се разглежда в контекста на международното сътрудничество в областта.

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 30 June 2015