Прогностични сценарии в сферата на сигурността: Планиране на изследвания в подкрепа на всеобхватния подход към екзогенните роли на ЕС

Проектът FOCUS е финансиран частично от Европейската комисия по Седма рамкова програма, тема „Сигурност”, конкурс FP7-SEC-2010-1, направление 6.3-2 „Предвиждане на приноса на изследванията по сигурност към бъдещите роли на Европейския съюз”. FOCUS ще подпомогне разработването на планове и програми за европейски изследвания в областта на сигурността, за да се осигури ефективен отговор на ЕС на бъдещи предизвикателства, произтичащи от процесите на глобализация на рисковете, заплахите и уязвимостите. Основното внимание ще бъде насочено към алтернативни бъдещи роли на ЕС за предотвратяване или отговор на инциденти, възникващи на „границата” между вътрешните и външните измерения на сигурността, засягащи Съюза и неговите граждани. За тази цел ще бъде разработен значителен брой прогностични сценарии за алтернативни бъдещи състояния чрез интегриране на заплахи и на базата на един всеобхватен, цялостен подход към бъдещите мисии за гарантиране на сигурността на ЕС и неговите граждани.
Project Leader: 
Статут на проекта: 
Последно обновяване: сряда, 17 Септември 2014