Секция "Информационни технологии в сигурността"

Секция „Информационни технологии в сигурността„ е част от Института по информационни и комуникационни технологии към БАН и се занимава с изучаване на взаимната връзка и зависимост между развитието на информационните технологии и новите предизвикателства пред сигурността през 21-ви век.

Интердисциплинарният изследователски екип на секцията изследва, развива и прилага в практиката методологии и инструменти за управление на информационните технологии и управление на промяната, проектиране и анализиране на архитектури и способности, моделиране и симулиране на сектора за сигурност и управление на киберсигурността. Брошура...

Списък на научните публикации на учени от секцията през 2015 г.

В организационен план секцията включва:

- Център за мениджмънт на сигурността и отбраната (ЦМСО)

- Съвместен център за обучение, симулации и анализи (СЦОСА).

Старши изследователите от секцията формират ядрото на редакторския борд на списанието Information & Security: An International Journal, което се радва на широка популярност сред експертите в областта на мениджмънта на сигурността и отбраната у нас и в чужбина и което се издава на английски език.

Секцията издава поредицата IT4Sec Reports, представяща оригинални изследвания и анализи по проблеми на информационните технологии, сигурността и връзката между тях, и серията CSDM Views, представяща позициите на учени от секцията по важни практически въпроси на сигурността и отбраната. Докладите от двете поредици са на български или на английски език, с резюмета на двата езика.

Share/Save
Последно обновяване: сряда, 05 December 2018