Концепции за операции

Концепции за операции

Концепции за операции, оперативни концепции, операции, насочени към ефект, мрежови (мрежово центрични) операции