Правни аспекти на информационната сигурност

В темата се разглеждат основни въпроси, свързани с правната защита на определени видове информация, чието съдържание нараства тяхната чувствителност и от там като следствие налага приемане и прилагане на специални правни мерки за гарантиране на тяхната сигурност. Като примери за подобна информация, в темата се разглеждат особеностите при защитата на класифицираната информация, обществената информация и личните данни.

Друг аспект на правната регламентация на информационната сигурност, който се разглежда в темата, е начинът на регламентиране в рамките на Европейския съюз. Внимание се обръща на всяко от трите нива на нормативна защита – политически документи, директиви и стандарти.

Важно място в областта на сигурността на информацията, в чисто практически аспект, заемат стандартите, възприемани като добри практики в областта на информационната сигурност. В темата се прави кратък анализ на някои от прилаганите стандарти в тази сфера.

Последно обновяване: вторник, 24 February 2015