Роли и функции на мениджъра по киберсигурност

В темата се прави преглед на основните изисквания към лицето, което изпълнява функциите на мениджър по киберсигурност като фокусът е върху неговите роли и отговорности. Сред основните роли се разглеждат задълженията на мениджъра по киберсигурност да формулира цели, приоритети и задачи в рамките на своя отдел, създаване на екип от специалисти по киберсигурност, балансиране на интересите и потребностите на участниците в този екип и т.н.

Нарастващата важност на ролите и мястото на мениджъра по киберсигурност се обяснява с нарастване на обема, в който фирмите използват компютърни системи и мрежи, нарастване на броя на кибератаките и като следствие от това нарастване на необходимостта от защита на информационната инфраструктура.

В темата се изгражда модел за поведение на мениджъра по киберсигурност от момента на неговото назначаване като в този модел се отделя внимание на начина, по който мениджъра влиза в контакт с подчинените и започва тяхното обединяване в екип.

Последно обновяване: вторник, 24 February 2015