Организация

Организация

Организация, отговорности за киберсигурност, междуведомствено сътрудничество, координация

Роли и функции на мениджъра по киберсигурност

В темата се прави преглед на основните изисквания към лицето, което изпълнява функциите на мениджър по киберсигурност като фокусът е върху неговите роли и отговорности. Сред основните роли се разглеждат задълженията на мениджъра по киберсигурност да формулира цели, приоритети и задачи в рамките на своя отдел, създаване на екип от специалисти по киберсигурност, балансиране на интересите и потребностите на участниците в този екип и т.н.