Модел на Система за Управление на Сигурността на Летище

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Число 140 (2021)

ключови думи:

летище, модел, сигурност, система, управление

Анотация:

<p>Летището представлява сложна система, включваща различни подсистеми, една от които е с предназначение да осигури сигурността и безопасността на превоза на пътници и товари по въздух. Концентрирането в района на летището на голямо количество хора, авиационна техника, товари, сложни и скъпоструващи информационни, комуникационни и навигационни системи и на редица други активи го превръщат в атрактивна цел за организирани престъпни групи и терористични организации. Противодействието срещу заплахите за сигурността на летището изисква прилагането на системен подход и постигане на съответствие с множество международни&nbsp; и национални регулации. Всички изброени особености налагат създаване и прилагане на система за управление на сигурността на летище, която да бъде устойчива спрямо заплахите и в същото време адаптивна към промените в средата за сигурност. В материала се представят резултатите от проведено изследване, чиято цел е разработването и валидирането на модел на система за управление на сигурността на летище, притежаващ повисоко ниво на ефективност и предлагащ решение на основните слабости на прилаганата в момента аналогична система.</p>

Share/Save
Последно обновяване: понеделник, 04 Октомври 2021