Управление на развитието на отбранителни способности

Тип публикация:

Book

Източник:

Мениджмънт на сигурността и отбраната, Прокон, Volume 8, София (2020)

ключови думи:

България, Българска армия, мениджмънт, Министерство на отбраната, Отбранителна политика, отбранителни способности, ППБС

Анотация:

Abstract in English

С този монографичен труд авторът цели да спомогне за разбирането на сложния процес за развитие на отбранителните способности и представя оригинално виждане за развитието на българските въоръжени сили в хоризонта до 2030-2035 година.

Монографията представя основните процеси, които водят до достигане на желаното бъдещо състояние на въоръжените сили. Авторът представи последователността от дейности и решения в ясен и разбираем вид и подчертава необходимостта от цялостна и завършена система, а не просто отделни, често рутинно изпълнявани дейности. При това отбранителната политика и развитието на способностите имат смисъл само доколкото успяват да постигнат ефект на най-ниското равнище, т.е. до конкретните изпълнители на бойни задачи.

Научната мисъл не е национална, а международна. И като такава естествено се развива в парадигмата заложена от научно-изследователските центрове във водещите държави. Но трябва да отчитаме разликите в прилагането на основните принципи, които произтичат от мащаба, географията и мощта на държавите. На основата на посочените общи принципи, средата за сигурност и съществуващите обективни ограничения, авторът представя своята позиция относно развитието на отбранителната политика на страната до 2032 г. Монографията завършва с посочване на необходимите промени в начина на управление на развитието на способностите, за да не се налага в отново да съжаляваме за „изгубените години“.

Настоящата монография е продължение на магистърските тези на автора „Амбиции в отбранителната политика на Република България“ (2008, Военна академия „Г.С. Раковски“), „Българските въоръжени сили като инструмент за реализиране на националната политика, с оглед на настъпилите изменения във въоръженото противопоставяне“ (2009, Софийски университет „Св. Климент Охридски“), дисертационният му труд „Формиране на отбранителната политика на Република България (1990-2010)“ (2014, Военна академия) и „Отбранителната политика на Република България: критичен анализ“(2020). В тази връзка авторът изказва своята благодарност на своите научни ръководители и рецензенти: проф. Тодор Тагарев, доц. Васил Пенев, проф. д.п.н. Тодор Танев, проф. Павел Ангелов, проф. Лидия Велкова и полк. (о.р.) доц. Иван Вълков.

Рецензенти:

  • проф. Лидия Стоянова Велкова
  • доц. Иван Костадинов Вълков

Монографията е издадена в следните формати:

  • печатно издание с твърди корици, ISBN 978-619-7254-04-4
  • електронно, онлайн издание (pdf), ISBN 978-619-7254-05-1

Монографията е публикувана под № 8 в серията Security and Defence Management.

Share/Save
Последно обновяване: сряда, 06 January 2021