Ускоряване на иновациите в кризисното управление за европейска устойчивост (DRIVER)

Проектът DRIVER (Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience), GA 607798, има три основни цели:

1. Създаване на пан-европейски полигон (test-bed) от виртуални свързани, разпределени оперативни инфраструктури, изследователски и тренировъчни центрове за експериментиране и съвременни инструменти (моделиране и симулации, запис на данни, анализ на данни), методи (проектиране на експерименти, експериментални кампании, анализ, оценяване), хора (в т.ч. DRIVER общност), и идеи, подпомагащи тестването и итеративното усъвършенстване на нови решения за кризисно управление;

2. Разработване на портфолио от DRIVER инструменти, усъвършенстващи кризисното управление в страните членки и на ниво Европейски съюз: решения за гражданска устойчивост, професионални способности, методи и инфраструктура за индивидуално и организационно учене, организация, политики, нормативни инструменти и стандарти, социални аспекти и средства;

3. Развитие на по-добре споделяно разбиране за кризисното управление в Европа, включително от всички заинтересовани в социалните и технологични иновации в кризисното управление.

Проектът се изпълнява от консорциум от 37 партниращи организации от 13 страни членки на ЕС, Норвегия и Израел.

Проектът се координира от Atos, с ключовото техническо и научно-изследователско съдействие на Swedish Defense Research Agency (FOI) и Fraunhofer Institute for Technological Trend Analysis (INT).

Основното участие на колектива от секция "ИТ в сигурността" на Института по информационни и комуникационни технологии е в под-проект 8 Supporting Information & Analysis с отговорности в анализа на съществуващи способности, организации, процедури и нормативна уредба за кризисно управление и разработването на препоръки за усъвършествани на Европейската и националните политики за кризисно управление.

Finance: 
над 46 млн. Евро, в т.ч. 33.5 млн. Евро от ЕК
Project Leader: 
Project Start date: 
четвъртък, May 1, 2014
Project Finish date: 
сряда, Октомври 31, 2018
Статут на проекта: 
Последно обновяване: събота, 29 Ноември 2014