Противодействие на корупцията

Противодействие на корупцията

Противодействие на корупцията и предотвратяване на конфликт на интереси в сигурността и отбраната

Утвърждаване на интегритета и противодействие на корупцията в отбраната

В лекцията се представя комплексния проблем на корупцията в сектора отбрана и сигурност и се обосновава необходимостта от комплексен подход, основан на съвременни, утвърдени добри мениджърски практики. Представя се програмата на НАТО за утвърждаване на интегритета в отбраната и анализ на опита от началото на нейната реализация. Очертават се основни варианти за бъдещо развитие на програмата и ролята на България в нея.