Обучение на служителите по въпроси на киберсигурността

Основното съдържание на темата включва въпроси, свързани с разработване на програма за обучение на персонала по въпроси, отнасящи се до киберсигурността. Посочват се ключови характеристики, сред които попадат целите на програмата, специфичност на програмата, отговаряща на потребностите на обучавания персонал и т.н. Прави се преглед на възможните форми за провеждане на обучението като се коментират техни предимства и недостатъци. За извършващите обучението е от значение аудиторията, пред която се водят лекциите и която може да се раздели на няколко категории – стратегически мениджмънт, супервайзъри и изпълнители.

В темата са посочени и примерни въпроси за включване в програмата за обучение по проблемите на киберсигурността като се анализира тяхното предназначение и съдържание.

Последно обновяване: вторник, 24 February 2015