Образование и подготовка

Образование и подготовка

Образование, образователни програми, курсове, подготовка, кибер учения

Обучение на служителите по въпроси на киберсигурността

Основното съдържание на темата включва въпроси, свързани с разработване на програма за обучение на персонала по въпроси, отнасящи се до киберсигурността. Посочват се ключови характеристики, сред които попадат целите на програмата, специфичност на програмата, отговаряща на потребностите на обучавания персонал и т.н. Прави се преглед на възможните форми за провеждане на обучението като се коментират техни предимства и недостатъци.