Предвиждане

Предвиждане

Предвиждане (Foresight), разработване на стратегии и планиране на основата на сценарии

Хоризонти на планиране. Отбранителна политика и планиране в условия на неопределеност

Представен е основният цикъл на планиране и изпълнение на плановете за развитие на отбраната/въоръжените сили, основните резултати и взаимодействието между дългосрочното, средносрочното и краткосрочно планиране. Обучаемите се запознават с методология за отчитане на по-висока неопределеност в средата за развитие на отбраната, представена с набор от контекстни сценарии.