Външна политика

Външна политика

Външна политика, съюзи, регионални отношения, международно сътрудничество

Планиране на силите в НАТО и ЕС - принципи, процедури, органи

В лекцията се представят принципи, процедури, органи на планирането на силите в НАТО и Европейския съюз -- същностен елемент на формиране на отбранителните политики на двата съюза. Разгледани са перспективите на развитие на съюзните механизми за планиране и връзките между тях.

За официална, публично достъпна информация: