Отбранителна политика

Отбранителна политика

Отбранителна политика: обхват, компоненти, равнища на амбиция

Планиране на силите в НАТО и ЕС - принципи, процедури, органи

В лекцията се представят принципи, процедури, органи на планирането на силите в НАТО и Европейския съюз -- същностен елемент на формиране на отбранителните политики на двата съюза. Разгледани са перспективите на развитие на съюзните механизми за планиране и връзките между тях.

За официална, публично достъпна информация:

Въведение в планирането за способности. Дългосрочно планиране

В лекцията се дават определения и модели, използвани за описание на отбранителни способности. Детайлно се представя методология за планиране за способности, осигуряваща взимането на решения за дългосрочно развитие на отбраната и въоръжените сили при висока степен на неопределеност и е предложено адекватно структуриране на отбранителните способности. Даден е пример за количествено оценяване на способности, отчитащ равнището на финансиране.

Управление на промяната в сложни организации. Предизвикателствата на трансформацията

Лекцията представя основните подходи, принципи и стъпки на промяната в сложни организации, и дискутира прилагането на планове за промяна под въздействието на социални и културни фактори. Представят се също вълните в мисленето за промяната в отбраната след края на Студента война, с фокус върху трансформацията, интелигентната отбрана и концепцията за интелигентни комплексни адаптивни системи.

Хоризонти на планиране. Отбранителна политика и планиране в условия на неопределеност

Представен е основният цикъл на планиране и изпълнение на плановете за развитие на отбраната/въоръжените сили, основните резултати и взаимодействието между дългосрочното, средносрочното и краткосрочно планиране. Обучаемите се запознават с методология за отчитане на по-висока неопределеност в средата за развитие на отбраната, представена с набор от контекстни сценарии.

Алтернативни подходи към планирането на отбраната

Лекцията представя модел за стратегическо развитие, известен като модел на Bartlett, и сравнителен анализ на планирането на отбраната и планирането на операции (планиране на използването на въоръжените сили). Изложени са две класификации и детайли на десет алтернативни подхода към планирането на отбраната. Представя се сравнителен анализ и се дискутира приложимостта на всеки от методите и опита в България.

Отбранителна политика и мениджмънт

Лекцията "Отбранителна политика и мениджмънт" въвежда обучаемите в тематиката по мениджмънт на отбраната. Представят се същността и съдържанието на отбранителната политика, основните взаимозависимости при нейното формиране и критерии за оценяване на отбранителни политики. Националната отбранителната политика се формира в контекста на правене на съюзни отбранителни политики, националната политика за сигурност, формулирането на други публични политики и съответното разпределение на държавния бюджет.

Страници