Планиране

Планиране

Планиране, планиране на сигурността и отбраната, подходи към планирането, планиране за способности, стратегически преглед

Част 2: Структура на Силите

Тагарев, Тодор, and Валери Рачев. "Част 2: Структура на Силите." In Отбранителна Политика и Развитие на Въоръжените Сили на Република България 2018. София: Военно издателство, 2008.
def_pol_force_structure.pdf — Never downloaded

Индустриална база на сигурността и отбраната

Лекцията разглежда отбранително-индустриалната база като компонент на отбранителния потенциал на страна или съюз. Представят се тенденциите в развитието на отбранително-индустриалната база от гледна точка на НАТО и Европейския съюз, както и национални примери. Анализира се формирането на „индустрия за сигурност”, подкрепящо развитието на модерни политики за сигурност и отбрана. Предоставя се информация за основни организации, програми и процедури за съвместно развитие и придобиване на въоръжения.

Същност на програмното управление на ресурсите

Лекцията представя принципите на програмното управление на развитието на въоръжените сили: обвързване на ресурсните решения с решенията по отбранителната политика; фокус върху продукта; балансиране на набора от отбранителни способности; балансиране на

Планиране на силите в НАТО и ЕС - принципи, процедури, органи

В лекцията се представят принципи, процедури, органи на планирането на силите в НАТО и Европейския съюз -- същностен елемент на формиране на отбранителните политики на двата съюза. Разгледани са перспективите на развитие на съюзните механизми за планиране и връзките между тях.

За официална, публично достъпна информация:

Система за определяне на необходими отбранителни способности

Лекцията представя предназначението на планирането за способности, мястото на процеса в системата отбранителен мениджмънт и основните методически изисквания към планирането на отбранителни способности. Анализират се два примера на системни процедурни и организационни решения в прилагането на планирането за способности, разработени за прилагане в Министерството на отбраната на Република България. Представени са основни изисквания за подпомагане на процеса на определяне на необходими отбранителни способности и примери за тяхната реализация.

Въведение в планирането за способности. Дългосрочно планиране

В лекцията се дават определения и модели, използвани за описание на отбранителни способности. Детайлно се представя методология за планиране за способности, осигуряваща взимането на решения за дългосрочно развитие на отбраната и въоръжените сили при висока степен на неопределеност и е предложено адекватно структуриране на отбранителните способности. Даден е пример за количествено оценяване на способности, отчитащ равнището на финансиране.

Хоризонти на планиране. Отбранителна политика и планиране в условия на неопределеност

Представен е основният цикъл на планиране и изпълнение на плановете за развитие на отбраната/въоръжените сили, основните резултати и взаимодействието между дългосрочното, средносрочното и краткосрочно планиране. Обучаемите се запознават с методология за отчитане на по-висока неопределеност в средата за развитие на отбраната, представена с набор от контекстни сценарии.

Алтернативни подходи към планирането на отбраната

Лекцията представя модел за стратегическо развитие, известен като модел на Bartlett, и сравнителен анализ на планирането на отбраната и планирането на операции (планиране на използването на въоръжените сили). Изложени са две класификации и детайли на десет алтернативни подхода към планирането на отбраната. Представя се сравнителен анализ и се дискутира приложимостта на всеки от методите и опита в България.